Beleid geïntegreerd beheerssysteem

Beleid geïntegreerd beheerssysteem

Polarising’s Integrated Management System Policy constitutes a common basis for all its departments, enabling the adoption of organisational security standards, effective practices in the management of Information Security and Quality and providing confidence in the communications and inter-organisational relationships within the company to obtain correct performance of its business processes.

Polarising is committed to adopting the best practices for Information Security and Quality management, using the ISO 27001 and ISO 9001 standards as a reference.
Our Integrated System Policy describes the general principles that must be applied by the functional areas of the company, making the following commitments:

Information Security & Quality development strategy

Opstellen van een strategie en plannen voor de ontwikkeling van informatiebeveiliging en kwaliteit, waarbij de bereikte resultaten worden gemeten en geëvalueerd, om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald en de doeltreffendheid ervan voortdurend wordt verbeterd.

Integrity, Confidentiality & Availability

Mechanismen en procedures invoeren en handhaven die de adequate integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie in zijn informatiesystemen, het beheer van zijn activiteiten en de bevrediging van de behoeften van zijn belanghebbenden waarborgen, met als doel de geloofwaardigheid en het vertrouwen van Polarising in stand te houden.

Periodic Assessment

Zorgen voor een periodieke beoordeling van de risico's van de informatiesystemen en plannen voor risicobeperking en corrigerende maatregelen opstellen.

Physical safeguarding

Mechanismen en procedures invoeren en handhaven die gericht zijn op de fysieke beveiliging van zijn informatiesystemen en de daarin opgenomen informatie, alsmede op het garanderen van noodherstel en bedrijfscontinuïteit.

Compliance

De toepasselijke wet- en regelgeving voor Polarising naleven.

Security breaches reporting

Zorgen voor mechanismen voor de melding van inbreuken op de beveiliging door gebruikers en procedures voor de analyse en oplossing daarvan.

Best IT security practices

internationaal erkende beste IT-beveiligingspraktijken en -normen toepassen en toezien op de naleving ervan door alle partners en degenen die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling, de aankoop en het onderhoud van Polarising's informatiesystemen.

Supervision and Monotoring

Bevorderen van het toezicht op en de controle van de entiteiten die betrokken zijn bij de activiteiten op Polarising, wat betreft de naleving van de voorschriften, de vastgestelde procedures en de verwezenlijking van de geplande resultaten, met het oog op een permanente kwaliteitsverbetering.

Polarising employees

Moet bekend zijn bij alle werknemers die gebruik maken van de informatieverwerkende middelen die eigendom zijn van of beheerd worden door Polarising, en ieder is verantwoordelijk voor de naleving ervan.

Polarising employees

Te volgen door alle Polarising werknemers en te handelen in overeenstemming met het Integrated Management System-beleid en met de andere documenten in verband met IMS die zijn geïmplementeerd.

Versie geschiedenis

Versie 1 - 15/03/2023

Polarising